REGULAMIN SZKOŁY FILOZOFII POLITYKI INSTYTUTU MISESA 2022

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg projektu Szkoła Filozifii Polityki Instytutu Misesa 2022 zwanego dalej Projektem.

§ 2. ORGANIZATOR

Organizatorem Projektu jest Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim 20, tel. +48 663 993 687, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000174572.

§ 3. CEL PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest zwiększenie wiedzy jego uczestników na temat teorii filozofii, zwłaszcza w duchu libertariańskim i klasyczno-liberalnym.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkoły ukończyły 18 lat, bądź okazać pisemną zgodę opiekuna prawnego.
2. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Projekcie mija 20 kwietnia 2022 r. o godz. 23:59.
3. Zgłoszenia należy przesyłać przez specjalny formularz na stronie filozofiapolityki.mises.pl.
4. Każda osoba może przesłać wyłącznie jeden formularz.
5. Spośród nadesłanych formularzy Organizator wyłoni osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie.
6. Dla osób zakwalifikowanych, o których mowa w § 4 pkt. 5 udział w Szkole jest bezpłatny. Organizator może też przeprowadzić sprzedaż wolnych miejsc na Szkołę.
7. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Organizator poinformuje wszystkich zakwalifikowanych uczestników drogą elektroniczną i/lub telefonicznie do 1 maja 2022 r.
8. Każdy zgłaszający zobligowany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
9. Każdy uczestnik może wziąć udział w Projekcie co najwyżej dwukrotnie. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia na powtórny udział jest zdanie przez uczestnika dobrowolnego egzaminu ustnego przy pierwszym uczestnictwie w Projekcie.

§ 5. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Szkoła Filozofii |Polityki Instytutu Misesa to cykl wykładów i seminariów, który odbędzie się w dniach 18-22 maja 2022 r. w Białobrzegach.

2. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie, udział w wykładach i seminariach, materiały, oraz pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy mają zapewniony nocleg w ośrodku, w którym odbędzie się szkoła.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i terminu szkoły. O takiej zmianie uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomienie telefonicznie lub mailowo.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie chęci udziału w Projekcie jest możliwe wyłącznie za wyrażeniem uprzedniej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
2. Na podstawie zgody wyrażonej przez uczestników w formularzu rejestracyjnym, Organizator posiada prawo do opublikowania na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych danych osobowych zakwalifikowanych uczestników w postaci imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania.
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator ma prawo informować media o przebiegu Projektu.
4. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzeleckim 20, tel. +48 663 993 687, adres e-mail: mises@mises.pl.
5. Organizator Projektu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora lub w określonych przypadkach poza siedzibą, na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia, jeżeli podmiot zewnętrzny świadczy usługi na rzecz Organizatora i jest to niezbędne dla realizacji Projektu.
6. Zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do tego, aby móc wziąć udział w Projekcie, o czym mowa w §6 pkt. 1.
7. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Projektu, w tym gromadzenie formularzy zgłoszeniowych z danymi ich autorów, przechowywanie tych danych, udostępnienie formularzy podczas obrad Komisji rekrutacyjnej, wyłonienie uczestników, którzy wezmą udział w Projekcie, opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania zakwalifikowanych uczestników, kontakt z zakwalifikowanymi uczestnikami a także przetwarzanie danych w celu opracowania podsumowania Projektu.
8. Każdy z uczestników ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże usunięcie danych będzie skutkowało utratą statusu uczestnika Projektu.
9. Osoba, która zgłosiła chęć udziału w projekcie może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę kontaktując się z Administratorem danych pod adresem mailowym daneosobowe@mises.pl.
10. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora w związku z Projektem i realizacją niniejszego regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania Uczestników do udziału w Projekcie, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w każdym czasie i zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora filozofiapolityki.mises.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.